• imageprocessפגישת ייעוץ והכרות ראשונית , החלטה לגבי רמת המעורבות בפרויקט, ותאום ציפיות.
  • פרוגרמה –שלב ברור הצרכים , גיבוש קונספט ושפה עיצובית.
  • הבנה ואפיון צרכים ורצונות , טעם וסגנון ,התייחסות לחלל- פרטי/ ציבורי , בני הבית , מקום אחסון , לוחות זמנים , וכמובן תקציב נלקחים בחשבון.

זוהי נקודת ההתחלה להמשך התהליך, עיצוב החלל נשען על הכרות זו.

תכנון הראשוני – סקיצות רעיוניות , תכנון ראשוני בקווים כלליים לתוכנית השיפוץ , לאחר השלב הזה נערך בד"כ שלב החלופות , עד לבחירת התוכנית הנבחרת , לאישורה ולהובלת התהליך .

תוכניות עבודה לביצוע – הוצאת כל התוכניות הרלוונטיות לפרויקט , תוכניות הריסה , תוכנית העמדה ,תוכניות נגרות , תוכניות חשמל , תוכניות אינסטלציה תשתיות ומערכות .

כתב כמויות – הוצאה של כתב כמויות , הפצה לבעלי המקצוע , בחירה והחלטה לגבי אנשי המקצוע שילוו את הפרויקט .

ליווי ורכישה של מוצרי הגמר- כלים סניטריים , אריחים , תאורה , רהוט , אביזרים משלימים ועוד.